Metodologii

PACHET DE PROCEDURI, METODOLOGII ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU PT. ECI ŞI UJSS

PACHET DE PROCEDURI, METODOLOGII ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU PT. ECI ŞI UJSS - VARIANTA SCURTĂ

CONCEPTUL DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE

Schema mecanismului operațional de colaborare interinstituțională și coordonare a serviciilor comunitare integrate

Mecanismul de colaborare interinstituțională în domeniul serviciilor comunitare integrate

Schema operațională ”Servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitățile marginalizate”

Reprezentarea grafică a modelului de intervenţie SCI de eliminare a barierelor în combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale

Platforma online SCI/aplicația software SCI

MATERIALE RESURSĂ PENTRU ECHIPELE COMUNITARE INTEGRATE (ECI)

Forme de suport adresate persoanei/ familiei care este afectată de sărăcie

Material resursă privind accesarea finanțărilor de către autoritățile publice locale

Date statistice - Indicatori privind situaţia şcolară în învăţământul preuniversitar

Indicatori şi date statistice privind educaţia şi formarea în România - Indicatori contextuali

Date statistice - Abandonul școlar

Despre strategia de dezvoltare a unităţilor adiminstrativ teritoriale - asigurarea calităţii în procesul decizional

Instituții cu rol de suport pentru componenta educațională

Procedura de evaluare inițială și de analiză

Protocol_de_consiliere.pdf

MATERIALE RESURSĂ PENTRU UNITĂŢILE JUDEŢENE DE SUPORT ŞI SUPERVIZARE (UJSS)

Atribuţii asumate potrivit protocoalelor de către UJSS in domeniile asistenţă socială, educaţie, sănătate

Roluri profesionale în procesul de supervizare. Competențe specifice pentru supervizori. Relația de supervizare

Domenii în care se acordă supervizare

Managementul stresului și prevenirea epuizării profesionale

Organizarea și desfășurarea procesului de supervizare profesională

Gestionarea stresului profesional în supervizare

REPERE LEGISLATIVE

Anexa nr.7 la Ordinul 29 din 2019

Compendiu legislativ

Extras art. 53 din Legea asistenței sociale nr.292 din 2011

Extras din Codul deontologic al profesiei de asistent social

Extras din Hotărâre nr. 324 din 2019

Extras din Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020

Modelul-cadrul al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale

ROF SAC, anexa nr.4 la NSS aprobat prin HG nr.867 din 2015

ROF SPAS - cf. Hotărârii 797 din 2017

INSTRUMENTE
1. Instrumente aferente managementului de caz pentru implementarea planului de intervenție

Cerere unică de asistență socială în conformitate cu prevederile legale în vigoare, adaptată pentru serviciile comunitare integrate

Modelul de identificare a vulnerabilităților pe categorii de vârstă

Reprezentarea grafică a modelului SCI-eliminarea barierelor în combaterea sărăciei la nivel individual

Instrument listare vulnerabilități – instrument suport în evaluarea inițială

Date colectate în procesul de evaluare inițială de către asistentul social - Instrument suport integrat acordat persoanei, familiei, gospodăriei

Plan inițial de intervenție adresat persoanei/familiilor aflate in situație de sărăcie și excluziune socială

Plan de şedinţe ECI

Proceduri de referire

Contract de acordare de Servicii integrate în vederea prevenirii și combaterii sărăciei

Modele de instrumente care să stimuleze și să crească gradul de participare a beneficiarilor în procesul de evaluare, de elaborare și implementare a planului de intervenție

2. Instrumente de lucru aferente managementului de caz pentru implementarea Programului de acțiuni comunitare destinate prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială

Reprezentarea grafică a modelului SCI-eliminarea barierelor în combaterea sărăciei la nivel comunitar și județean

Model cadru al Programului de de acțiuni comunitare destinate prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială

Lista de vulnerabilități la nivel comunitar şi judeţean

Model cadru pentru protocolul interinstituțional pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale

Plan de măsuri de combatere a segregării în comunitate

Nouă pași în participarea persoanelor la viața comunității

Activități UAT-uri de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prin implicarea/stimularea implicării persoanelor și familiilor fără resurse în activități generatoare de venit

Modele de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prin implicarea persoanelor fără resurse în activități generatoare de venituri

Ghid pentru integrarea scolara a prescolarilor/ elevilor/ tinerilor cu dizabilitati si/ sau CES

Ghid pentru combaterea segregării în comunitate

3. Instrumente de lucru aferente activităţii ECI în serviciile comunitare integrate

Instrument de autoevaluare/ evaluare a succesului ECI/ UJSS

Indicatori de succes în activitatea SCI

Atribuţii ale specialiştilor care asigură componenta de asistenţă socială – asistent social, cabinet sau societate civilă profesională de asistenţă socială/ tehnician asistenţă socială

Set minim de indicatori privind activitatea de asistenţă medicală comunitară prevăzut a fi raportat la nivel naţional în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro

Atribuţii consilier şcolar

Atribuţii mediator şcolar

Atribuţii asistent medical comunitar

Atribuţii mediator sanitar

4. Instrumente de lucru aferente activităţii UJSS în serviciile comunitare integrate

Planul de supervizare

Indicatori - repere în completarea planului de supervizare pentru ECI

Instrumentele de autoevaluare pentru membrii ECI

Standardele minime de implementare a managementului de caz pentru serviciile comunitare integrate pentru combaterea sărăciei li excluziunii sociale și supervizare tehnică a acestora de către UJSS

Raport lunar de activitate al unității județene de suport și supervizare (UJSS)

Model acord de supervizare între specialistul din UJSS și specialistul din ECI

Instrument de autoevaluare a nivelului de stres, adresat specialistului din ECI

Raport lunar de supervizare (individuală/ de echipă/ de grup/ vizită în teren)

Indicatori de succes în activitatea SCI

5. Instrumente de lucru aferente asigurării resurselor on-line pentru familie și comunitate

Materiale resursă privind independența economică și pentru probleme emoționale în legătură cu gestionarea finanțelor și deciziilor pe termen lung pentru persoanele/familiile care beneficiază de suportul ECI

Materiale resursă privind riscul de discriminare pentru persoanele afectate de sărăcie

Materiale resursă privind dreptul la locuire

Materiale resursă privind problematica probațiunii post custodie penal pentru persoanele/familiile care beneficiază de suportul ECI

Material resursă privind problematica consumului de alcool și alte droguri/problematica adicțiilor pentru persoanele/ familiile care beneficiază de suportul ECI

Material resursă privind problematica traficului de ființe umane pentru persoanele/ familiile care beneficiază de suportul ECI

Școala părinţilor şi cursuri pentru părinţi şi familie

Modele mentale ale persoanelor afectate de sărăcie