Metodologii

PACHET DE PROCEDURI, METODOLOGII ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU SCI

prezentate în raport cu prevederile standardului minim de calitate pentru Serviciul de asistenţă comunitară – Anexa 7 din Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale

Manual ECI.doc

Manual UJSS.doc

ACREDITAREA SI LICENTIEREA SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-2)
M.I.-STANDARD 1 INFORMARE
 1. Tipurile de activităţi desfăşurate prin SAC şi etapele de lucru

 2. Mecanismul de colaborare interinstituțională în domeniul serviciilor comunitare integrate

M.I.-STANDARD 2 ADMITERE
 1. Procedura de accesare a serviciilor comunitare integrate prin intermediul serviciului de asistenţă comunitară

 2. Cerere acordare servicii comunitare integrate

 3. Registrul de evidență a beneficiarilor fără contract

 4. Registrul de evidență a beneficiarilor cu contract

 5. Contract acordare servicii integrate

 6. Procedura de încetare a acordării serviciilor către beneficiar

 7. Cerere încetare-suspendare a acordării serviciilor comunitare integrate

 8. Fişă închidere caz

MODUL II ACTIVITĂŢI DERULATE (Standarde 1-2)
M.II.-STANDARD 1 EVALUAREA NEVOILOR
 1. Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului

 2. Fişa de evaluare - identificarea vulnerabilităţilorilor la nivel individual şi comunitar

 3. Fişa de evaluare - identificarea priorităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă

 4. Raport evaluare - anchetă socială

 5. Fişă de reevaluare

 6. Fişa de consiliere

 7. Schema operațională ”servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitățile marginalizate”

 8. Serviciile integrate din perspectiva domeniului educaţie

 9. Matricea barierelor individuale și comunitare în combaterea sărăciei și excluziunii sociale

 10. Forme de suport adresate persoanei - familiei care este afectata de saracie

 11. Modele de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prin implicarea persoanelor fără resurse în activități generatoare de venituri

 12. Protocolul de consiliere

M.II.-STANDARD 2 PLANIFICAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
 1. Plan interventie asistent social

 2. PII SCI elaborat prin colaborarea ECI

 3. Programul de actiuni comunitare

 4. Fişa beneficiarului

 5. Registrul de activităţi

 6. Caietul de evidenţă a produselor alimentare și bunurilor materiale

 7. Raport referire

 8. Planul de gestionare a riscurilor

 9. Procedura operationala pentru solutionarea cererilor de asistenta sociala

 10. Activități UAT de combatere a sărăciei și excluziunii sociale prin implicarea/stimularea implicării persoanelor și familiilor fără resurse în activitățile generatoare de venituri

 11. Ghid pentru combaterea segregării în comunitate

 12. Instruire/material resursă privind problematica consumului de alcool și alte droguri/ problematica adicțiilor pentru persoana/familia care beneficiază de suportul ECI

 13. Aspecte generale privind problematica traficului de persoane în România cu incidență în domeniul asistenței sociale

 14. Riscul de discriminare pentru persoanele afectate de saracie

 15. Dreptul la locuire

 16. 38. Instruire-material resursa privind problematica probatiunii

 17. Colaborarea cu structurile de politie

 18. Modele mentale ale persoanelor afectate de sărăcie

 19. Noua pasi in participarea persoanelor la viata comunitatii

 20. Școala părinţilor şi cursuri pentru părinţi şi familie

 21. Plan de măsuri de combatere a segregării în comunitate

 22. Instruire privind independența economică și/sau terapie pentru probleme emoționale în legătură cu gestionarea finanțelor și deciziilor pe termen lung pentru persoana/familia care beneficiază de suportul SCI

MODULUL III DREPTURI ŞI ETICĂ (Standarde 1-2)
M.III.-STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR
 1. Carta drepturilor beneficiarilor

 2. Codul de etică al specialiștilor SCI

 3. Modelul chestionarelor pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor

 4. Registrul de evidență a sesizărilor-reclamaţiilor beneficiarilor

M.III.-STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII
 1. Procedura privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta

 2. Registrul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite

MODUL IV MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1-2)
M.IV.-STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
 1. Plan de ședință ECI

 2. Instrument de autoevaluare/ evaluare a succesului ECI/ UJSS

 3. Regulamentul cadrul de organizare şi funcţionare a serviciului social

 4. Registrul de evidență privind perfecţionarea continuă a personalului

 5. Raportul anual de activitate al furnizorului de servicii sociale

 6. Planul propriu de dezvoltare al furnizorului de servicii sociale

 7. Planul de instruire şi formare profesională

 8. Material resursă privind accesarea finanțărilor de către autoritățile publice locale

 9. Despre strategia de dezvoltare a unitatilor adiministrativ-teritoriale

M.IV.-STANDARD 2 RESURSE UMANE
 1. Indicatori/repere în completarea planului de supervizare pentru echipa comunitară integrate

 2. Instrument de autoevaluare a nivelului de stres adresat specialistului din ECI

 3. Instrumentele de autoevaluare pentru membrii ECI

 4. Model acord de supervizare între specialistul din UJSS și specialistul din ECI

 5. Plan de supervizare profesională ECI

 6. Raport lunar de activitate al unității județene de suport și supervizare (UJSS)

 7. Raport lunar de supervizare (individuală/ de echipă/ de grup/ vizită în teren)

 8. Standardele minime de implementare a managementului de caz pentru serviciile comunitare integrate în combaterea sărăciei şi excluziunii sociale și supervizarea tehnică a acestora de către UJSS

 9. Recomandări pentru elaborarea fişelor de post ale membrilor ECI